/x/ 軟腭、摩擦音、清音

 西班牙語「子音發音」 
*      /x/ 軟腭、摩擦音、清音

    發音時,舌根靠近軟腭,氣流從舌根和軟腭之間的狹縫通過。聲帶不振動。
 

*      請唸唸看下面的單字